2017 Yılı Muhafaza Ücreti

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA
EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET
TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(2) Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun geçici 4 üncü ve 11 inci maddeleri ile 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Muhafaza ücretinin hesabı
MADDE 3 – (1) Adalet Bakanlığının depo ve garajlarındaki mahcuz malın muhafaza ücreti, o malın satışa esas alınacak değeri üzerinden günlük binde bir olarak hesap edilir. Ancak yapılacak hesaplamalarda mahcuz malın hacmi iki metre küpün üzerinde ise belirlenecek ücretlere binde bir oranında ilave yapılabilir.
(2) Bu yerlerde muhafaza edilen mahcuz motorlu araçlar için maktu olarak;
a) İş makinelerinden 12,00 TL,
b) Otobüs ve kamyonlardan 10,00 TL,
c) Minibüs, midibüs ve kamyonetlerden 8,00 TL,
ç) Diğer binek ve yük vasıtalarından 7,00 TL,
günlük ücret alınır.
(3) Ancak, altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler 1/2 oranında uygulanır.
(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz.
Muhafaza ücretinin azami haddi
MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın satışa esas alınacak değerinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın takdir edilen değeri on bin liranın üzerinde ise on bin liranın üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde on beşini geçemez.
Muhafaza ücretinin alınması
MADDE 5 – (1) Muhafaza ücreti ilgili icra dairesince muhafaza hitamında bu Tebliğe göre hesap edilip bu hususta alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır ve bu suretle tahsil edilen ücret en geç on beş gün içinde Maliye veznesine ilgili icra dairesince yatırılır ve keyfiyet depo ve garaj memurluğuna yazı ile bildirilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

2016 Yılı Muhafa Ücreti için Tıklayınız


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147628