Dernek Tüzüğü

İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1- Derneğin Adı, Kısa Adı ve Amblemi:
(1) Derneğin adı "İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği”
(2) Derneğin kısa adı "İCRA-İFLAS DER"
(3) Derneğin amblemi yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Madde 2 - Derneğin Merkezi:
Derneğin merkezi Ankara'dadır. Dernek gerekli gördüğü yerlere genel kurul kararıyla şube ve temsilcilikler açabilir. Dernek mesleki gelişmeyi artırma ve dayanışma, bilgi transferini sağlamak için Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde, iç hukukun uygun gördüğü hallerde yurt dışında icra çalışanları tarafından açılmış derneklere üye olabilir.
Madde 3- Derneğin Amacı:
(1) İcra İflas Müdürlüğünde çalışanların birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve sağlamak;
(2) İcra İflas Müdürü, Müdür Yardımcısı ile İcra Memurlarının ve mesleğinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak;
(3) Mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak;
(4) Mesleğin ortak gereksinimlerini gidermek;
(5) Meslek mensuplarının birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak;
(6) Hukuk ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak;
(7) İcra Müdür ve Müd. Yardımcıları ile İcra Memurlarının mesleğe alınmaları, eğitimi ve görevi ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında idareye yazılı ve sözlü görüş bildirmek;
(8) Üyelerin sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmak;
(9) Mesleki konularda kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak;
Madde 4 Derneğin Kurucuları :
Derneğin kurucuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, adı, soyadı, hüviyetleri, meslek ve ikametgahları tüzüğün sonunda liste halinde belirtilmiştir.
Madde 5- Derneğin Faaliyetleri:
Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.
(1) Üyelerin personel hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunların barışçı yollarla çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak; maddi ve manevi hak,yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak,
(2) Hizmetin verimliliği için araştırma ve öneride bulunmak, bu konularda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
(3) Üyelerin çalışma koşullarının mali, teknik ve sağlık gereklerine uygun bir hale getirilmesi için önerilerde bulunmak,
(4) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel kesimleri yararlandırmak için konferans, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek ve sonuçlarını yayınlamak,
(5) Güncel konularda yazılı yada sözlü olarak görüş bildirmek, bildiri yayınlamak, bülten, dergi, gazete, afiş, broşür, internet gibi her türlü süreli ve süresiz basın-yayın araçlarını bu konuda kullanmak, panel, sempozyum, konferans, seminer, video/film gösterisi düzenlemek, hukuk bilincini arttırmak veya kamuoyu oluşturmak amacıyla radyo, televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak, bu hususta yetkili organ Yönetim Kuruludur.
(6) Dernek içinde oluşturulacak komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,
(7) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
(8) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak ve işletmek,
(9) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
(10) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,
(11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
(12) Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak,
(13) Mesleğin risklerine karşı daha duyarlı olmak ve önlem bilincinin bütün toplum kesimlerinde yaygınlaşması için uğraş vermek, anketler düzenlemek,bilimsel çalışmalar yapmak, olumlu girişimleri desteklemek, çözüm önerileri geliştirmek kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmek,
(14) Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.
(15) İcra İflas Hukuku ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, tebliğ, standartlar sağlamak için üniversiteler, bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak gerekirse ortak çalışmalar yapmak.
(16) İcra İflas Dairesi çalışanlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına dahil olmaları için gerekli çalışmalar yapmak.
(17) Yargı etiği ilkeleri oluşturmak amacıyla ulusal düzenlemeler kapsamında meslek etiği ilkelerini belirlemek suretiyle kurumsal kültürün oluşmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.
(18) Dernekler kanunundaki başvuru ve kabul şartlarının gerçekleşmesi halinde derneğin “Kamu Yararına Çalışan Derneklerden” sayılması için gereken idari ve hukuki prosedürleri takip etmek.
II. BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 6- Üye Olmak:
(1) Derneğe; Adalet Bakanlığı ve ülke genelindeki tüm Adliyelerde çalışan İcra Müdürleri, İcra Müdür Yardımcıları ve İcra Memurları (İcra Müdürlüğünde çalışan Z.Katibleri) üye olabilirler.
İcra Müdürü, müdür yardımcısı veya icra katibi olarak çalışmış olup da bu meslekten emekli olanlarla bu görevlerde çalışmakta iken başka kurumlara naklen geçenlerin üyeliği yönetim kurulunun takdirine bağlıdır.
(2) Üyelik için, şube olan illerde şubelere, şube bulunmayan illerde ise Dernek Genel Merkezine üyelik formu doldurularak başvuru yapılır.
(3) Başvuru dernek genel merkezine yapılmış ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubeye yapılmış ise Şube Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir. Derneğe kabul edilenlerden 15 gün içinde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. İlgili Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır.
(4) Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.
(5) Şubeler kendisine yapılan üyelik başvurularından, üyeliği kabul edilenleri en geç üç gün içerisinde Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadır.
(6) Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir ve üye kimlik belgesi verilir.
(7) Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.
(8) Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler. Ancak üyaliğe kabul için geçmişe dönük aidat borcunun bulunmaması gerekir.
(9) Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden itibaren iki yıl, üyelik başvurusu reddedilenlerin ise red tarihinden itibaren bir yıl içerisinde üyelik başvuruları kabul edilmez.
(10) Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
(11) Ülkeye, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, herhangi bir hukuk fakültesi ile Adalet Yüksek Okulu öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olanlarla, üyeler arasında bulunmasında yarar görülenler Onursal Üye olarak Yönetim Kurulunca oy birliği ile seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.
Madde 7- Üyelikten Çıkma ve Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:
(1) Üyeler diledikleri zaman dernek üyeliğinden çıkabilirler.
(2) Üyelikten çıkmak için yazılı başvurunun derneğe iletilmesi gerekir.
(3) Üyelikten ayrılma, isteğin gerçeğe uygunluğunun yönetim kurulu tarafından saptanması ile bildirimin derneğe ulaştığı tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılır.
(4) Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.
(5) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kaybetme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.
(6) Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Madde 8- Üyelikten Çıkarılma:
(1) Vefat edenler,
(2) Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışmalarına aykırı hareket edenler,
(4) Üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri anlaşılanlar,
(5) Mesleğine yakışmayan durum ve davranışlarda bulunanlar,
(6) Mazeretsiz olarak üst üste dört Olağan Genel Kurul toplantısına katılmayanlar,
(7) Dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz olarak yapmayanlar ve görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar,
(8) Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler,
(9) Dernek ödentilerini süresinde yatırmayanlardan, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen altmış gün içerisinde ödeme yapmayanlar,
Üyelikten çıkarılırlar.
(10) Çıkartılan üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.
(11) Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Üyelikten çıkarılan üye, kararı tebellüğ ettiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurulabilir. Bu takdirde üyelikten çıkarılma kararı ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır.Üyelikten çıkarma kararının Genel Kurul’da yapılacak görüşmesinde hakkında karar verilecek kişi veya kişilerin oy kullanma hakkı yoktur. Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdür.
(12) Yönetim Kurulu kendisine yapılan ve Genel Kurulda görüşülmesi istenilen çıkarma kararlarını ilk Genel Kurul gündemine alır ve çıkarma kararı Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.
(13) Üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi, itirazın Genel kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar üyelik hak ve sorumluluklarının devamını sağlar.
(14) Genel kurulda çıkarma kararı verilir ise karar kesinleşir ve üyenin kaydı Genel Kurul tarihinden itibaren silinir.
(15) Genel Kurula bir ay kala üyelikten çıkarma kararı verilemez.
(16) Ölen üye dışında üyelikten çıkan veya çıkarılan kişi üye olduğu döneme ilişkin ödentilerini ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilir.
Madde 9- Üyelerin Hakları:
(1) Bizzat Genel Kurul’a katılmak, tüzükte gösterilen organların seçimine katılmak, aday olmak ve oy kullanmak,
(2) Tüzüğün dördüncü maddesinde yazılı çalışmalardan yararlanmak,
Madde 10- Üyelerin Yükümlülükleri:
(1) Üyelik aidatını ödemek,
(2) Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmamak,
(3) Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri dernek yararı dışında
kullanmamak,
(4) Araştırma ve inceleme çalışmalarına fahri olarak katılmak,
(5) Organlarda görev almamış olsa bile organ yetkililerince verilecek görevleri aksatmadan
ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

III. BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Madde 11 - Organlar ve Genel Hükümler:
(1) Derneğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Disiplin Kurulu
Madde 12- Genel Kurul:
(1) Dernek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.
(2) Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
(3) Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayı içinde dernek genel merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilen başka bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.
(4) Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim ve Denetim Kurullarının veya dernek üyelerinin en az beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.
(5) Denetleme Kurulu’nun talebi veya İÇD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakiminin İÇD üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurul’u toplantıya çağırır.
Madde 13- Genel Kurul Toplantısı ve Çağrı Yöntemi:
(1)Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
(3) Toplantıya çağrıda, toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
(4) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
(5) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
(6) İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
(7) Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
(8) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
Madde 14-Genel Kurul Toplantı İlkeleri:
(1)Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur.
(2) Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
(4) Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
(5) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin en az salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi söz konusu ise en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
(6) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere zorunlu organlarda yer almayan üyeler arasından, bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile seçilerek üç kişilik divan kurulu oluşturulur.
(7) Dernek organlarına yapılan seçimler, gizli oy açık tasnif ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir.
(8) Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
(8) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
(9) Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
(10) Genel Kurul Kararları İCRA-İFLAS DER merkezinde görülebilecek bir yerde asılmak suretiyle
üyelere duyurulur.
(11) Genel kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 15-Olağanüstü Genel Kurul:
1) Dernek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca dernek genel kurulu, yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
a) Dernek üye sayısının (1/5)'inin konu için yönetim kuruluna yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.
b)Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3 ) oy çoğunluğu ile alacağı kararı.
c) Denetim Kurulunun, dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.
(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır.
Madde 16-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
(1) Genel kurul, Derneğin en büyük karar organıdır.
(2) Aşağıda yazılı konular yalnızca Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.
a)Dernek organlarını seçmek,
b)Dernek Tüzüğü değişikliğini görüşüp karar bağlamak,
c)Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e)Organları denetlemek ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden almak,
f)Gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak, irtifak ve intifa hakkı tesis etmek veya
mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek hakkı tesis etmek konularında yönetim
kuruluna yetki vermek,
g)Amaçları doğrultusunda bir federasyona katılmak veya ayrılmak,
h)Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılmak yahut üyelikten ayrılmak,
i)Derneğin feshine ve mallarının nasıl dağıtılacağına ilişkin karar vermek,
j)Derneğin yurtiçinde ve/veya yurt dışında şube açılmasına veya açılan şubenin kapatılmasına karar vermek,
k)Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.
Madde 17- Yönetim Kurulu Oluşumu ve Çalışma ilkeleri:
(1)Yönetim kurulu, 7(yedi) asıl ve 7(yedi) yedek üyeden oluşur.
(2) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar.
(3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
(4) Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler.
(5) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
(6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.
(7) Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler aldıkları oy oranına göre boşalan üyenin yerine sırayla atanırlar.
(8) Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde 18- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
(1) Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
(2) Yönetim kurulu, başkan tarafından temsil edilir.
(3) Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.
(4) Yönetim kurulu;
a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
b)Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c)Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
d)Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e)Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f)Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
g)Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
h)Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
i)Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
j)Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
k)Üye aidatlarını tespit etmek ve toplamak
l)Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
m)Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
n)Üyelerin doğmuş ve doğacak mesleki, özlük, ekonomik ve sosyal hakları ile çalışma yaşamından kaynaklanan ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, hukuksal yollara başvurmak, dava açmak ve açılmış davalara müdahil olmak uluslar arası mahkeme ve itiraz-şikayet-denetim organlarına başvurmak
o)Derneğin yılsonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl yasal süre içince mülki idare amirliğine vermek.
p)Mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
(5) Disiplin yönetmeliği ve gerekli görülen diğer konularda yönetmelik hazırlamak ve karara bağlamak.
(6) Yönetim kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurula karşı sorumludur.
Madde 19-Denetim Kurulu Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve İç Denetim Esası:
(1) Denetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
(3) Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.
(4) Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.
(5) Denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerini alır.
(6) Denetim kurulu yılda bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır ve mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı üç dür.
(7) Dernekte iç denetim esası geçerlidir.
(8) Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Madde 20- Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
1) Denetim kurulu;
(a) Derneğin, amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
(b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve yılda bir defa denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
(2) Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yerine getirilir.
(3) Denetim kurulu, yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.
(4) Denetim kurulu hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, yönetim kurulundan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.
(5) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 21-Disiplin Kurulu Oluşumu, Çalışma İlkeleri:
(1) Derneğin yetkili Disiplin Kurulu, Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Disiplin Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
(3) Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.
(4) Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.
(5) Disiplin kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asıl üyeliklerin yerini alır.
Madde 22-Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri:
(1)Disiplin Kurulu gerekli hallerde resen ve yönetim kuruluna iletilen şikayet dilekçesinin Kurula ulaştırılması halinde toplanır ve iki ay içinde karar verir.
(2) Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.
(3) Dernek ana tüzüğünde ve disiplin yönetmeliğinde gösterilen amaç ve faaliyetlere aykırı davranan, siyasi, ekonomik çıkar amaç güden, tavır ve davranışları ile derneğin devamlılığını zora sokan ve derneğin adını lekeleyecek davranışlarda bulunan, üyelerine huzurda yada gıyapta hakaret vs kötü itham ve sözler sarf edenler ile benzeri disiplinsiz halleri resen tespit edilenler ya da bu hallerin varlığı imzalı olarak şikayete konu hallerin incelenmesi soncunda disiplin yönetmeliğine uygun rapor hazırlamak.
(4) Disiplin Kurulu üye için hazırlamış olduğu raporu gereği için yönetim kuruluna sunar, karar yönetim kurulu tarafından verilir.
Madde 23 - Ortak Hükümler:
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.
Madde 24-Derneğin Şubelerinin Kuruluşu :
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Madde 25- Şubelerin Görev ve Yetkileri :
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Madde 26 – Şubenin Organları ve Genel Hükümler:
a) Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile iki yılda olağan olarak, dernek Genel kurulu olağan toplantısından en az iki ay önce toplanır.
b) Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunda gizli oy açık tasnifle seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
c) Şube Denetim Kurulu : Şube Genel Kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Madde 27- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği :
(1) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün ilgili maddelerindeki hükümler benzer olarak uygulanır.
(2) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün ilgili maddelerindeki hükümler benzer olarak uygulanır.
(3) Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün ilgili maddesindeki hükümler benzer olarak uygulanır.
(4) Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.
(5)Bu Ana Tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerlidir.
Madde 28- Şube Olağanüstü Genel Kurulu:
(1) Şube Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda, Tüzüğün 15.maddesinde belirtilen esaslara göre şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.
(2)Tüzüğün 15.maddesinde Dernek Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilen görev ve yetkiler, şube genel kurulu için Şube Yönetim Kuruluna verilmiş sayılır.
Madde 29- Dernek Genel Merkez ile Şube Yönetim ve Denetim Kurulları için Ortak Hükümler:
(1) Dernek genel merkez ile şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri tüzük hükümleri gereğince yapılan toplantılara katılmak zorundadırlar.
(2) Dernek genel merkez ile şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
(3) Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine tüzük hükümlerine göre yedek üyelerden birisi bir hafta içinde asil üyeliğe seçilir.
Madde 30- Temsilcilik Açma :
Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir . Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler.Temsilci atanan kişi veya kişilerin Dernek üyesi olmaları zorunludur.
Madde 31- Platform Oluşturma :
Dernek amaç ve faaliyetleri ile ilgili olup,Yasa ve Yönetmeliklerle yasaklanmayan alanlarda,odalarla,derneklerle,vakıflarla,sendikalarla veya benzeri sivil toplum örgütleriyle Derneğe ve üyelerine faydalı bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere Genel Yönetim Kurulu Kararı ile Platformlar oluşturulur.
Madde 32- Komisyon Oluşturma :
Dernek amaçları ile ilgili konularda, araştırma, eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere, dernek üyelerinden, yönetim ya da denetim kurulu üyelerinden yada dernek üyesi olmayan fakat derneğin amaçları doğrultusunda konusunda yetkin olan, kimselerden komisyonlar oluşturabilir. Oluşturulan bu komisyonlar derneğin amaçları doğrultusunda faaliyette bulunurlar. Komisyonlar bir başkan ve iki üyeden oluşur. Komisyonlar gerektiğinde kendilerine bağlı alt komisyonlar oluşturabilirler. Komisyonlar yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak düzenleyecekleri bir raporu yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu bu raporlar doğrultusunda komisyonu yönlendirebilir yada faaliyetlerine son verebilir.
Madde 33- Federasyon Kurulması :
Dernek,amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için Derneğin kuruluş amacına uygun olan Dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir. Aynı amaçlı federasyonlara katılabilir. Derneğin federasyon kurması veya federasyona katılması,ayrılması Dernek Genel Kurulunun aldığı karara ve yetkiye istinaden Genel Yönetim Kurulu Kararı ile olur.
IV. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

Madde 35- Derneğin Gelirleri:
(1) Üyelik Ödentileri,
(a) Dernek, Giriş Ödentisi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere ödenti alabilir,
(b) Dernek Üyelerinden Aylık Üyelik Ödentisi adı altında sürekli olarak ödenti alır.
(c) Dernek üyelik ödentisi ile derneğe giriş ödentisi Dernek Genel Merkez Yönetim kurulu tarafından oy çoğunluğu ile belirlenir.
(d) Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu derneğe giriş ödentisi alınmaması yönünde karar alabilir.
(e) Dernek şubeleri, şube üyelerinden Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda üyelik ödentisi alırlar.
(f) Şube üyeleri, ödentilerini şubeye öderler.
(g) Onursal üyeler isterlerse aylık üyelik ödentisi ödeyebilirler.
(2) Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,
(3) Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
(4) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
(5) Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,
(6) Bağış ve yardımlar,
(7) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
(8) Yayınlar, Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,
(9) Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri,
(10) Diğer gelirler.
Madde 36- Gelirlerin Toplanmasında Yöntem:
(1) Gelirler alındı belgesi ile toplanır.
(2) Gelirlerin Bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
(3) Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
(4) Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.
(5) Gelirleri toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Ancak Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
(6) Kasada, yönetim kurulunun ihtiyaçları gözeterek belirleyeceği miktarı geçmeyecek nakit bulunur.
(7) Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.
(8) Yardım ve bağışların kabulü, yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, karar alırken, yardım veya bağış yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardım veya bağışın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.
(9) Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyar.
(10) Dernek genel merkez yönetim kurulu gerekli görülen hallerde bankalar veya benzeri finans kuruluşlarından yasalar çerçevesinde kredi kullanabilir.
(11) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
(12) Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde 37- Derneğin Giderleri ve Harcama Yöntemi:
(1) Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.
(2) Derneğin, her yıl sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerindeki bütün giderleri için yönetim kurulunun kararı gerekir.
(3) Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Sayman veya Genel Sekreter - Sayman tarafından birlikte imzalanır.
(4) Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
(5) Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.
(6) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.
(7) Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.
Madde 38- Kabul Edilemeyecek Yardımlar:
(1) Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.
(2) Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara her hangi bir yardımda bulunamaz.
Madde 39- Merkez ve Şube Arası Mali İlişkiler :
(1) Şubeler üyelerinden tahsil ettikleri aylık üyelik ödentilerinin %40'ını (yüzde kırk) Dernek Genel Merkezine göndermek zorundadır.
(2) Şubeler birbirinden borç alıp veremezler.
(3) Dernek Genel Merkezi, mali sıkıntısı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi şube mali kaynaklarını Genel Merkez ve diğer bir şube ihtiyacı içinde kullanabilir.
Madde 40 - Ödenti ve pay tutarlarının belirlenme ile ödeme biçimi :
Üyelerin Derneğe ödeyecekleri aidatlar, katılma ve yararlanma payları tutarları, ayrıcalıkları, istisnaları, ödeme, taksitlendirme, gecikme zammı gibi usül ve yöntemler her yıl yıllık bütçede Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
Madde 41 - Yardım ve işbirliği :
Dernek Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernekler ile vakıflardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir benzer amaçlı dernek ve vakıflara yardım ve bağışlarda bulunabilir. Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe ayni ya da nakdi katkı sağlayabilirler.
Madde 42 - Yurt dışından yardım alınması
Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
Madde 43 - Derneğin Borçlanması :
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 44- Taşınmaz mal edinme :
(1) Dernek gayelerini gerçekleştirmek,modern ve demokratik bir tarzda çalışmasını kolaylaştırabilmek için,gayrimenkuller sahibi olur ve bunlardan müspet menfaatleri için istifade eder.
(2) Gayrimenkul kiralar veya kiraya verir.
(3) Gerek Genel Merkez ve gerekse Şubelerce tasarruf edilen gayrimenkul malların tapuları Dernek tüzel kişiliği adına tescil edilir.
(4) Şubelerin kendi gelirleri ile edindikleri gayrimenkul malların mülkiyeti Tüzüğün 44/3. maddesine göre dernek tüzel kişiliğine ait olmakla beraber intifa hakları o şubeye ait olur.Bu gibi gayrimenkul malların kira vb. gibi o şubenin genel gelirleri arasına alınır.
(5) Genel Merkez veya Şubelerce alınmasına karar verilen bütün gayrimenkullar için Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı şarttır.
(6) Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorunluluğundadır.
(7) Taşınmaz malların satışı Genel Kuruldan yetki alınarak Yönetim Kurulunca yapılar.
Madde 45 - İktisadi işletmeler :
Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.
Madde 46- Ücret ve Yolluk:
1) Dernek genel merkez ve şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelere, bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödemesi yapılamaz.
(2) Dernek genel merkez ve şube yönetim ve denetim kurul üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışarıdan görev verilenlere, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Bütçe kanunlarında tespit edilen en yüksek Devlet memuru harcırahı tutarında günlük harcırah verilebilir.
(3) Dernek genel merkezinde veya şube merkezlerinde yapılacak genel kurul ve/veya diğer toplantılar için üyelere, ikamet yerleri ile toplantı yeri arasındaki yol giderleri genel merkez ve/veya ilgili şube tarafından ödenebilir.
Madde 47 – Derneğin defter ve Kayıtları :
Dernek işlemlerini yürütebilmek için aşağıda yazılı defterleri tutar ve kayıtlarını yapar.
(1)Üye Kayıt Defteri:Dernek üyesi olanların kimlikleri,meslekleri,ikametgah ve işyeri adresleri,giriş aidatları ile aylık ve yıllık aidatları sıra numarasına göre bu deftere kaydolunur.
(2)Karar Defteri:Yönetim Kurullarının vereceği kararlar tarih ve sıra numarası ile bu deftere yazılır ve altları Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.
(3)Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve Gönderilen evrak tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyasında saklanır.
(4)Demirbaş Defteri:Derneğe ait menkul ve gayrimenkul bütün malların sıra numarası ile kıymetleri,cinsleri bu deftere kaydolunur.
(5)İşletme Hesabı Defteri:(Gelir ve Gider Defteri)Dernek namına tahsil edilen bütün paralar alındıkları ve sarf olunan paralarında verildikleri yerler tarih sırasına göre sarih olarak bu defterde gösterilir. Gelirler kopyalı ve sıra numaralı alındı makbuzu mukabilinde tahsil edilir .Giderler fatura,fiş,sarf makbuzu v.b. gibi evrak mukabilinde yapılır. Gider belgeleri ait olduğu dosyasında saklanır.
6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin Adı - Soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
(7) Derneğin tutmakla mükellef olduğu defterlerin sayfaları numaralandırılır noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdik ettirilir.
V BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 48 - Derneğin İç Denetimi :
Derneğin iç denetimi, Dernekler Mevzuatı ve Tüzük hükümlerine göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Madde 49 - Dernek Tüzüğünün Değiştirilme Usulü :
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Madde 50 - Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller :
Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Madde 51 - Derneğin Feshi :
(1) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
(2) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Madde 52 - Tasfiye İşlemleri
(1) Dernek mal varlığının devri veya paylaştırılması konusunda Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul tarafından belirleme yapılmamışsa Derneğin mal varlığı Hazineye devredilir.
(2) Derneğin feshi sonucunda mal varlığının tasfiye işlemlerinin yürütülmesinde Medeni Kanun, Dernekler Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Yönetim Kurulu :
Geçici Madde 1:
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan ve kurucu üyelerden oluşan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Madde 53 – Yürürlük :
53 madde ve 1 geçici maddeden oluşan işbu Tüzük kanunen kuruluş işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147630