T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2015/32808

Henüz tedbirin ön koşulu olan teminat yatırılmadığı için tedbirin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamadığı dönemde ve takibin durdurulmasına karar verilmesinden önce borçlunun maaşının 21.11.2014 tarihinde haczine karar verilmesinin (ve bu haczin uygulanması için 26.11.2014 tarihli haciz müzekkeresi yazılmasının) tedbir kararı içeriğine aykırı olduğundan söz edilemez. Tedbir (durma) kararı, icra takibinin bulunduğu durum itibarı ile ve olduğu hal üzere durmasını sağlamaktan ibaret olup, takibin durdurulmasına karar verilmesinden önce konmuş olan hacizlerin kaldırılmasını gerektirmez.

T.C. Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/21835
Karar No: 2015/32808
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının, bonoya dayalı olarak borçlu ... hakkında başlattığı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte; borçlu vekilinin, icra mahkemesince imzaya ve borca itiraz davasının ilk tensibi ile takibin durmasına dair tedbir kararı verilmesinden sonra, ancak tedbir kararında öngörülen teminatın icra veznesine yatırılmasından önce borçlunun maaşına konan hacizlerin, tedbir nedeni ile takibin olduğu yerde durması gerektiğini ileri sürerek müstakbel maaşları üzerindeki haczin kaldırılmasına ve bu konudaki taleplerinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün 05.01.2015 tarihli ret kararının iptaline karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, şikayet kabul edilerek, şikayet konusu kararın kaldırılmasına ve icra müdürlüğünce, mahkemece verilen tedbir kararının uygulanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İcra müdürlüğünce 05.01.2015 tarihinde verilen şikayete konu kararda, tedbir nedeni ile takibin durması gerektiğinden maaş haczinin kaldırılmasının mümkün olmadığı belirtilerek mahkeme karar sonucuna göre paranın taraflardan birine ödenmesi gerektiğinden, borçlunun haczin kaldırılması talebi reddedilmiştir.

Somut olayda, ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014/ 472 Esas numaralı borca ve imzaya itiraz davasının 06.11.2014 tarihinde yapılan ilk tensibinde; “ ... takip dosyasındaki asıl alacağın %15'i oranında teminatın nakit veya banka teminat mektubu ile icra dosyasına yatırıldığı takdirde takibin tedbiren durdurulmasına,...” karar verildiği görülmektedir. Kararda belirtilen teminatın 24.12.2014 tarihinde icra takip dosyasına yatırılmasından sonra tedbir kararı dosyaya sunulmuş ve icra müdürlüğünce 24.12.2014 tarihinde takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, henüz tedbirin ön koşulu olan teminat yatırılmadığı için tedbirin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamadığı dönemde ve takibin durdurulmasına karar verilmesinden önce borçlunun maaşının 21.11.2014 tarihinde haczine karar verilmesinin (ve bu haczin uygulanması için 26.11.2014 tarihli haciz müzekkeresi yazılmasının) tedbir kararı içeriğine aykırı olduğundan söz edilemez. Tedbir (durma) kararı, icra takibinin bulunduğu durum itibarı ile ve olduğu hal üzere durmasını sağlamaktan ibaret olup, takibin durdurulmasına karar verilmesinden önce konmuş olan hacizlerin kaldırılmasını gerektirmez.
O halde mahkemece; şikayetin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147631