T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2016/2005

Satış talebinin, süreler içinde olup olmadığı icra müdürü re’sen gözetmelidir ve bu husus süresiz şikayete tabidir

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/33178
Karar No: 2016/2005

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 18/06/2015 tarih, 2015/12681-17036 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçluların, diğer sebeplerin yanında düşen hacze dayalı olarak yapılan kıymet takdiriyle satışın gerçekleştirildiğini ileri sürerek ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun 106. maddesinin haciz tarihi itibariyle yürürlükte bulunan hükmüne göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.” Aynı Kanunun 110.maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.

Satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığını icra müdürü re’sen gözetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, bu hususun kamu düzeninden oluşu nedeniyle süresiz şikayete tâbidir. Satış isteme süresi, hak düşürücü nitelikte olup, bu sürenin geçmesi halinde haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin feshi gerekir.

Somut olayda, satışa konu taşınmazların 16.06.2006 tarihinde ihtiyati haciz kararına dayanılarak haczedildiği, bu hacze dayalı olarak 30.03.2012 tarihinde yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu düzenlendiği, bu raporda belirtilen bedelin, feshi istenen ihalede tahmini bedel olarak esas alındığı, alacaklı vekilinin belirlenen iki yıllık satış isteme süresi dolmadan 05.06.2008 tarihinde satış talebinde bulunarak aynı gün icra müdürü tarafından belirtilen satış avansını yatırdığı, 25.02.2013 tarihinde taşınmaz üzerine ikinci kez haciz konulmuş ise de, ihalenin geçerli ilk hazce dayalı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

O halde, süresinde satışın istenmiş olduğuna ve ihalede başkaca bir usulsüzlük bulunmadığı da tespit edildiğine göre, mahkemenin şikayetin reddine dair kararının onanması gerekirken, Dairemizce mahkeme kararının maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.06.2015 tarih ve 2015/12681 E., 2015/17036 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 25.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147616