T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2016/504

Satış isteme süresi, ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren başlar.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/23275
Karar No: 2016/504

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi   tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, alacaklı icra mahkemesine başvurusunda, icra müdürlüğünce haksız olarak taşınmaz haczinin ve satışın düşürüldüğünü, ayrıca haciz yenileme talebinin de reddedildiğini ileri sürerek bu işlemlerin iptalini istemiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, borçlu hakkında ihtiyati haciz kararına dayalı olarak takip başlatıldığı ve 01.02.2012 tarihinde taşınmazın tapu kaydına ihtiyati haciz şerhinin konulduğu, ödeme emrinin ise 08.3.2012 tarihinde borçluya tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Satış isteme süresi, İcra İflas Kanunu'nun 264/son maddesinde öngörülen ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren başlar. Somut olayda ihtiyati haciz 13.3.2012 tarihinde kesin hacze dönüşmüş olup, haciz tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK'nun 106. maddesi hükmü uyarınca; satışın talep edildiği 06.02.2014 tarihinde henüz (2) yıllık satış isteme süresinin geçmediği görülmektedir.

O halde mahkemece, alacaklının şikayetinin, haczin ve satışın düşürülmesine ilişkin icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına yönelik kısmı bakımından kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147622