Yargıtay 8. Hukuk Dairesi – Karar No: 2016/4029

İcra müdürü ihtiyati haczin gerçekleştirilmesinde infaz memuru sıfatı taşımaktadır. 6100 sayılı HMK'nun 394. madde (HUMK m. 101) ve bunu izleyen maddeler uyarınca mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetlere de tedbir kararını veren mahkemece bakılması zorunludur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/23843
Karar No: 2016/4029
MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR
... 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... tarih ve ... D.iş sayılı ihtiyati tedbir kararı uyarınca infaz memuru sıfatıyla işlem yapan ... 26. İcraMüdürlüğü'nün talimatı üzerine ... 2. İcra Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen haciz işlemi şikayete konu edilmiştir.

Mahkemece “..takip hangi icra dairesinde başlamış ise takiple ilgili itiraz ve şikayetlerin takibin yapıldığı icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu yer icra mahkemesinde çözümlenmesi gerekir..” gerekçesiyle dosyanın yetkili İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş; karar borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra müdürü ihtiyati haczin gerçekleştirilmesinde infaz memuru sıfatı taşımaktadır. 6100 sayılı HMK'nun 394. madde (HUMK m. 101) ve bunu izleyen maddeler uyarınca mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetlere de tedbir kararını veren mahkemece bakılması zorunludur.
Bu durumda tedbirin infazıyla ilgili şikayetin ihtiyati haciz kararını veren ... 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce incelenmesi gerektiğinden, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yetkili yerin İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi olduğu yönünde yetkisizlik ve gönderme kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147622