2018 Yılı Güncel Harç Tarifesi

2018 Yılı Güncel Harç Tarifesi
Başvuru Harcı 35,90 TL
Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 35,90 TL
Peşin Harç (Takip miktarı üzerinden) Binde 5
Gayrimenkullerin ve Gemilerin Tahliye Harcı
a) Tebliğ Üzerine % 2,27
b) İcra Kanalıyla % 4,55
Tahsil Harcı (Takip Miktarı Üzerinden)
a) Hacizden Önce % 4,55
b) Hacizden Sonra % 9,10
c) Satıştan Sonra % 11,38
d) Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
e) Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
f) Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan kesilecek harç oranları
a) Tahsil harcı % 2,27
b) Cezaevi yapı pulu % 2
(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
Cezaevi Y. Harcı: Takip miktarı üzerinden % 2
Haciz, Teslim ve Satış Harcı 84,20 TL
Suret Harcı 2,00 TL
Vekalet Süret Harcı 5,20 TL
Yerine Getirme Harcı 35,90 TL
İhale Damga Vergisi : Binde Binde 5,69
Kefalet , Temlik ve Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
Yediemine Ödenen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 9,48
Resmi Kurumlardan Gelen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 7,59
Kira Sözleşmelerinde Alınacak Damga Vergisi (Not: Yıllık Kira Bedeli Üzerinden Hesaplanacak)
Kira kontratında kefil yoksa Binde 1,89
Kira kontratında kefil olması durumunda Binde 9,48
2018 Yılı Yolluk Miktarı 2.044,00 TL.
İflas harçları
1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 59,10 TL
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden % 4,55
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde11,38

Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147630