Haciz Mahallinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Haciz tutanağına mutlaka haciz tarihi, haciz başlangıç ve bitiş saati, haczedilen mallar yediemine teslim edilmiş ise takdir edilen yediemin ücreti miktarı ile takdir edilen taksi ücreti miktarı açıkça yazılacaktır.
2. Haciz mahallinde hazır bulunan alacaklı, borçlu veya vekilleri var ise yapılan haciz işlemi hakkında mutlaka beyanlarını alınız.
3. İhtiyati haciz olarak malların haczedilmesi halinde tutanağa ihtiyati haciz olarak haczedildiğinin yazılması.
4. Haczedilen malın birden fazla veya lüzumlu olmayan eşyalardan olması halinde açıkça yazılması.
5. Hacizde hazır bulunan borçlu, istihkak iddiasında bulunan, kefil ve yedieminlik görevi verilen kişilerin kimlik bilgileri, özellikle T.C. Kimlik numaraları, anne, baba adı ve doğum tarihi mutlaka tutanağa yazılacaktır.
6. Kimlik bilgilerini vermek istemeyen kişilerin beyanlarına itibar edilmemesi.
7. İstihkak iddiasında bulunan kişinin kimlik bilgileri ile açık adresinin mutlaka tutanağa yazılması ve ayrıca hazır bulunan alacaklı veya borçlu veya vekillerinin istihkak iddiasına karşı mutlaka beyanlarının alınması konusunda özen gösterilmesi.
8. Borç Ödeme taahhüdü alınırken alacak kalemlerinin ayrı ayrı ve açıkça yazılması, ayrıca haciz tutanağının düzenlendiği tarih ile son deme tarihi arasındaki işleyecek yasal faizin de hesaplanarak bu husususun tutanağa geçilmesi, alacaklı tarafın bu faizden vazgeçmesi halinde bu hususun tutanağa açıkça yazılması hususuna dikkat ediniz.
9. Haciz mahallinde taahhüt ve kefil alınması, istihkak iddiasının bulunması halinde, bu hususun tutanağın üst kısmına not düşülmesi gerektiğini unutmayınız.

HACİZ GİDİLEN ADRESİN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

Hacze gidilen adresin dosya da borçluya tebliğ edilen ödeme emrindeki veya mernis adresi olup olmadığını kontrol ediniz.

Bilgisayar içerisinde yer alan belgeler üzerinde kolaylıkla değişiklik yapılması mümkün olduğundan, bilgisayar içerisinde yer alan belgelerin adres tespitinde dikkate alınmaması gerektiğini unutmayınız.

Haciz mahallinde bulunan faturalarda yer alan cihaz seri numaralarının haciz mahallinde bulunan cihazlar ile karşılaştırılması ve bu hususun tutanağa geçirilmesi ve sayaçların fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini unutmayınız.

Bu adresler dışında Alacaklı vekilince talebinde açıkça belirtilen bir adres olmaması halinde bu adreste haciz işlemi yapılamayacağını unutmayınız. Hazurun tarafından adres bildirilemez. Ayrıca alacaklı tarafça borçlunun ödeme emri veya mernis adresi dışında bir adres bildirilmesi halinde, gidilen adresin borçluya ait olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle borçlunun varsa yakın komşularından o adresin borçluya ait olup olmadığı ve akabinde evrak araştırılması yapılabilir. Evrak araştırması yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli husus evrak araştırmasının sadece o adresin borçluya ait olup olmadığının tespiti amacıyla yapılmasıdır. Evraklardan örnek alınması sadece o adresin borçluya ait olduğunu gösteren belgelerden mümkündür. Bunun haricinde yapılacak bir evrak araştırması TCK.nun Özel Hayata ve Hayatın Gizliliği Alanına Karşı Suçlara gireceği ve Anayasaya aykırılık teşkil edeceğini söz önünde tutunuz.

HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR

1. Devlet malları ile kamuya tahsis edilmiş mallar.
2. Bedeni çalışmaya dayanan ve borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli eşyalar
3. Aile bireyleri için lüzumlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşya sayısının birden fazla olması halinde haczedilebilir (Yargıtay Kararlarına göre aile için lüzumlu eşyalar TV, Buzdolabı, Ocak, Fırın, Koltuk Takımı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Halı vb.)
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,
7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,
İcra Memuru, İ.İ.K.nun 82.mad. gereğince haczi talep edilen mal veya hakların haczinin mümkün olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulüne veya reddine karar verir.
*Fiili araç hacizlerinde araçların parçalarının sökülmüş olması durumlarında mutlaka resimlerini çekiniz ve bilirkişi refakatinde değer tespiti yaptırınız.

CANLI HAYVAN HACZİ

İ.İ.K.nun 83/b maddesi gereğince anaları tarafından beslenmeye ve bakıma muhtaç yavrular analarından ayrı olarak haczedilemez, aynı şekilde anaları da yavrularından ayrı olarak haczedilemez. Haciz mahallinde bulunan canlı hayvanların kulak küpe numarası bulunması halinde, bunların kulak küpe numaralarının mutlaka haciz tutanağına yazılması gerekmekte olup, değer tespitlerinde genellikle veteriner bir bilirkişi vasıtasıyla yapılması daha uygun olacaktır. Kulak küpe numarası bulunmayan hayvanlar borçlunun adresinde bulunması nedeniyle borçluya ait olduğuna karine teşkil etmektedir. Ayrıca haciz mahallinde haczedilecek canlı hayvanların kulak küpe numarasından kim adına kayıtlı oldukları İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sorulması gerekmekte olup, bu nedenle haciz tutanağına bu hususun not edilmesi gerekmektedir.

Canlı hayvanların haczedilmesi halinde, bunların yediemin olarak 3.bir kişiye veya yediemine teslim edilmesi durumunda, hayvanların barınma yerlerinin ve bakım gibi durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca muhafaza ücreti alınırken, yediemin ücretine ek olarak bilirkişiden bu hayvanların aylık bakım masraflarının da sorulmak suretiyle tespit edilecek miktarında tahsil edilmesi gerekmektedir.

MUHAFAZA

*İ.İ.K.nun 88 mad. Gereğince ; Para, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri İcra Dairesinde muhafaza edilir.

*Yukarıda yazılı mallar dışındaki taşınırlar, masrafı alacaklıdan peşin alınmak suretiyle resmi veya özel yedimin depolarında, alacaklının muvafakati ve yediemin olarak teslim istenilen kişinin güvenilirliği ve sabit ikametgah durumu ile mallı muhafaza edip edemeyeceğinin değerlendirilmesi sonrasında mallar 3.bir kişiye veya borçluya yediemin olarak teslim edilebilir.

İİK.nun 88 Mad. Gereğince, alacaklının muvafakat etmesi halinde haczedilen mallar borçluya bırakılabilir. Ayrıca alacaklı veya borçlunun muvafakati veya alacaklının muvafakati ve haczedilen malların bedelini karşılayacak durumu bulunması veya haczedilen mal kadar teminat gösterilmesi halinde 3.bir şahsa bu mallar yediemin olarak 3.bir kişiye bırakılabilir.

*İ.İ.K.nun 95 mad. Gereğince ; Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur.

*Muhafaza talep eden alacaklılardan 6 aylık yediemin ve muhafaza masrafları peşin alınacaktır.

*Haczedilen malların sökülmesi gereken bir taşınır olması halinde, söküm işlemlerinin yetkili (Yeterlilik Belgesine sahip) kişilere yaptırılması.

GÜVENLİK

İ.İ.K.nun 81 Mad.gereğince ; Zor kullanma hususunda bütün kolluk kuvvetleri yazılı müracaat üzerine İcra Memurunun emirlerini ifa etmek zorundadır.

TAAHHÜT (BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ)

Taahhüt alınabilmesi için takibin kesinleşmesi gerekmektedir. Eğer taraflar haciz mahallinde taahhüt anlaşması yaparlar ise dosya duracağından haciz işlemi yapılamayacağını unutmayınız

Taahhüt Alınması için dosya alacak kalemlerinin hepsinin ayrıntılı olarak ve taksit tutarlarının ayrıntılı olarak tutanağa yazılması gerekmektedir.

Taahhüt evrakının düzenlendiği tarih ile son ödeme tarihleri arasındaki faiz farkının mutlaka hesaplanarak tutanağa yazılması, alacaklı tarafın bu faizden vazgeçmesi halinde bu hususun tutanağa mutlaka yazılması gerekmektedir.

İhtiyati Haciz ve kefilin taahhütleri ödeme emri tebliğ edilmediğinden dolayı geçersiz olduğunu unutmayın.

KİLİTLİ YERLERİN AÇILMASI

İ.İ.K.nun 80.mad. gereğince ; Alacaklı tarafça talep edilmesi halinde kapalı yerlerin ve dolapların açılması borçludan istenebilir. Açmaz veya borçlu hazır değil ise çilingir marifetiyle zorla açtırılabilir.

BORCA KEFALET

T.B.K.nun 583 maddesi gereğince kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kendi el yazısı ile tutanağa yazması gerekmektedir. Aksi takdirde kefalet geçersiz olacaktır..

Kefil olmak isteyen kişinin evli olması halinde eşinin kimlik bilgileri de yazılmak suretiyle, kendi el yazısı ile eşinin kefil olmasına muvafakat ettiğini yazması ve imzasının alınması gerekmektedir. T.B.K. 584

Kefil Olunan Miktar üzerinden Binde 9,48 Oranında kefalet alınması gerektiğini unutmayınız.

YEDİEMİN ÜCRET TARİFESİ (Günlük)

1) İş Makineleri için günlük 12,00.TL.den 6 aylık 2.160,00.TL. + 200,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 2.360,00.TL.
2) Otobüs, Çekici, Lastik Tekerlekli Traktörler ve kamyonlar için günlük 10,00.TL.den 6 aylık 1.800,00.TL. + 200,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 2.000,00.TL.
3) Minibüs, midibüs ve kamyonetler için günlük 8,00.TL.den 6 aylık 1.440,00.TL. + 200,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 1.640,00.TL.
4) Diğer binek ve yük vasıtaları (2918 Sayılı Kanununda geçen Römork, Yarı Römork, Hafif Römork, Arazi Taşıtı) ile otomobiller için günlük 7,00.TL.den 6 aylık 1.260,00.TL. + 200,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 1.460,00.TL.
*Yukarıda yazılı yakalama/muhafaza avans ücretleri peşin olarak ve her bir araç için ayrı ayrı alınır.
*6 aydan sonra muhafaza ücretleri yarı oranında indirilir.
*Taşınır malların için tespit edilen değerinin binde 1 ’i oranında – taşınır malların kapladığı alan 2 Metre küpün üzerinde olması halinde oran binde 2 olur. Taşınır mallar için 6 aylık yediemin ücreti ile 200,00.TL. (Teslim ve Posta Masrafının) peşin olarak alınması.
*Yediemin ücreti ve masraflar alınmadan muhafaza işlemlerinin yerine getirilmemesi, muhafaza ve yediemin ücretleri alınmadan yapılacak muhafaza işlemlerinden doğan hak kayıplarından işlemi yapan personelin sorumlu olacağının unutulmaması.
TAHLİYE
1) Taşınmazın tahliyesi esnasında tahliye edilen malları borçlu kendisi çıkartmaz ve icra kanalıyla tahliye yapılmak zorunda kalınırsa tahliye edilen malların nelere ilişkin olduğunu mutlaka yazınız.
2) İ.İ.K.nun 26 mad.gereğince tahliye edilen mallar öncelikle borçlu hazırsa borçluya, değilse vekiline, aile üyelerinden birine veya işyeri ise müstahdemlerinden reşit olanlardan birine, bunlarda yoksa alacaklıya ve ya vekiline, alacaklı veya vekili tarafından da mallar teslim alınmaz ise masrafı peşin olarak alacaklı tarafından karşılanmak üzere yediemin deposunda muhafaza altına alınır.
3) Tahliye işlemi sonrasında alacaklının kabul etmesi halinde anahtar alacaklıya mevcut haliyle veya çilingir vasıtasıyla kilidin değiştirilmesi suretiyle de teslim edilebilir.
4) Tahliyeye konu yerde 3. Bir şahıs bulunur ise (Borçlunun eşi, ikinci dereceye kadar yan ve kayın hısımları ve iş ortakları ile borçluya tabi olarak oturdukları anlaşılan kişiler 3.kişi sayılmazlar) takibe konu kira sözleşmesinden önceki bir tarihten önce burayı işgal ettiğini belgeler veya icra memuru tarafından mahallinde yapılacak araştırma ile bu husus teyit edilirse, İcra memuru tahliyeyi 3 gün erteleyerek durumu derhal İcra Mahkemesine bildirir.
5) Tahliye işleminin icra Müd. Vasıtasıyla gerçekleştirilmesi halinde alınacak harçlar ;
a. Maktu Cezaevi Yapı Harcı
b. Bir yıllık kira bedeli üzerinden %2,27 Tahsil Harcı.
c. Tahliye Mahkeme Kararına dayanıyorsa Yerine Getirme Harcı

HACZE GİDİLECEK VASITALAR

Hacze çıkan Müdür, Müdür Yardımcısı veya personel ATGV araçları ile hacze çıkmaya özen gösterecek, ATGV’de araç bulunmadığının yazılı olarak bildirilmesi halinde, hakkaniyet ilkeleri de dikkate alınarak, taksi durağından çağrılacak araç ile hacze gidilecektir.
Ticari araçla hacze çıkılması halinde ücret takdirinde taksimetre ücretleri dikkate alınacak, bekleme süreleri halinde ise hakkaniyet çerçevesinde ücret takdir edilecek ve bu husus tutanağa yazılacaktır.

İSTİHKAK

*İstihkak iddiasında bulunulması halinde, istihkak iddiasına ilişkin taraflara bildirim ve mahkemece verilecek kararın bir suretinin gönderilmesi için ;
1) İstihkak iddiasında bulunan 3.kişi ise ve taraflar hazır değilse ; 30,00.TL.
2) İstihkak iddiasında bulunan ve taraflardan biri hazır ise ; 20,00.TL. posta masrafının alınmasına dikkat edilmesi.
*İstihkak iddiasında bulunulması halinde alacaklı ve borçlu hazır ise mutlaka bu kişilerin istihkak iddiasına ilişkin beyanlarının alınması.
Malların Borçlu Elinde Olması (İİK. 96 - 97)
Borçlunun elinde bulunan bir mal haczedilirken, borçlu o malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterir veya 3.kişi tarafından bu iddia ileri sürülür ise, bu hususu hemen tutanağa geçiriniz.
Malların Borçlu ile 3.Kişi Elinde Birlikte Olması (İ.İ.K.97/A)
Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde, mal borçlunun elinde kabul edilir.
Malların 3.Kişinin Elinde Bulunması (İ.İ.K.99)
Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir.
Haciz işlemine konu yerde borçlunun hazır bulunmaması veya dosyada daha önce bu adreste hiçbir işlem yapılmaması veya adreste yapılan evrak incelemesinde borçluya ait herhangi bir şeye rastlanılmaması durumlarını göz önünde tutunuz.
Mallar istihkak iddialı olarak haczedilir ve haciz esnasında hazır bulunan alacaklı, vekili veya borçlunun istihkak iddiasına itiraz edip etmediği sorulur, itiraz edilirse istihkak iddiası konusunda karar verilmek üzere dosya Mahkemeye gönderilir.

İstihkak Nedir?
Kural olarak bir taşınırı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır.
Borçlunun adreslerinde haciz işlemi yapılırken, borçlunun adresinde bulunan, aslında 3.kişiye ait olan mallarda haczedilmiş olabilir.
Örneğin ; Borçlunun adresinde bulunan temizlik robotunun, aslında komşusuna ait olduğu, borçlunun halılarını yıkamak için ödünç aldığı iddiasında bulunmak.
Bu tür malların çekişmeli mallar olması ve 3.şahsın istihkak iddiasında bulunması ve haklı çıkması halinde mahcuz üzerindeki haczin kaldırılması söz konusu olduğundan dolayı olacağından bu malların haczi en son yani başkaca hacze kabil mal bulunmaması veya haczedilen malların borcu karşılamaya yetmemesi halinde haczedilmesi daha uygundur.

Bu çalışmayı Hazırlayan Gaziantep İcra Müdür Yardımcısı Duran KAYA’ya teşekkür ederiz.

İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147624