T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2014/15413

Borçlunun 13 örnek ödeme emrinde icra müdürlüğünün hesap numarasının yazılmaması nedeniyle iptaline ilişkin başvurusu, şikayet niteliğinde olup, yasal yedi günlük sürede yapılması zorunludur

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2014/12409
Karar No: 2014/15413

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayet eden borçlu dilekçesinde, kendisine gönderilen kira alacaklarına ilişkin 13  örnek ödeme emrinde icra dairesinin banka hesap numarasının bulunmaması nedeniyle ödeme emrinin iptalini  istemiş, mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.

İİK.nun 60. maddesinde, ödeme emrinin muhtevası sayılmış olup, aynı Kanun'un 16. maddesinde; “Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Yukarıda belirtilen maddeler birlikte değerlendirildiğinde, borçlunun 13 örnek ödeme emrinde icra müdürlüğünün hesap numarasının yazılmaması nedeniyle iptaline ilişkin başvurusu, şikayet niteliğinde olup, yasal yedi günlük sürede yapılması zorunludur.

Somut olayda, ödeme emri borçluya 22.11.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olup, borçlunun mahkemeye müracaatı yasal yedi günlük süre geçtikten sonra 22.01.2014  tarihinde yapılmıştır.

O halde, mahkemece şikayetin süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasının incelenerek şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147628