T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2014/29800

İflasın açılması - kesinleşmesi - duracak takipler

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

EsasNo: 2014/22892
Karar No: 2014/29800

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi   tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibine başlandığı, örnek 6 numaralı icra emrinin 21.08.2013 tarihinde tebliğ edildiği, takibin kesinleştiği ve rehin konusu geminin seferden men edildiği, borçlu Müflis Haşlaman Denizcilik Tic. Ltd. Şti. iflas müdürlüğünün talebi üzerine, icra müdürlüğünce 04.02.2014 tarihinde takibin durdurulmasına ve geminin seferden men kararının kaldırılmasına karar verilmesi üzerine alacaklının memurluk kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.
İİK'nun 193. maddesi hükmüne göre; "İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takipler teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur.

İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. İflasın tasfiyesi müddetince müflise karşı birinci fıkradaki takiplerden hiçbiri yapılamaz.

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas masasına karşı devam edilir ve satış bedeli 151. maddeye göre rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu kadar ki, takip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, rehnin 185. maddeye göre satılmasını isteyebilir."

Aynı Kanun'un 185/1. maddesinde ise; "Üzerinde rehin bulunan mallar rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz kalmak suretiyle masaya girer ve iflas idaresi tarafından en yakın ve münasip zamanda paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklıya hakkı verilir. Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde iflastan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir" düzenlemesi yer almaktadır.

İflasın açılması ile duracak takipler, müflisin masaya giren mal varlığı ile ilgili takiplerdir. Buna göre, iflasın açılması ile duracak takipler;
1) İlamlı (m.32) ve ilamsız (m.58 ve devamı) haciz yolu ile takipler.
2) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip (m.167 ve devamı).
3) Genel iflas (m.155 ve devamı) ve kambiyo senetlerine mahsus iflas (m.167,171 v.d.) yoluyla takip.
4) Teminat gösterilmesine ilişkin takipler.
5) Amme alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Kanun'a göre tahsil dairelerince yapılan takiplerdir (Prf.Dr.Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, cilt.3, sahife 2885 ve devamı).

Rehin alacaklısı, borçlu iflas ettikten sonra da, iflas masasına karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir (m.185.I.c.2). Bu tür takipler iflasın açılması ile durmaz. Rehin alacaklısı tarafından borçlunun iflasından sonra da iflas masasına karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapılması mümkündür.
Bu durumda icra müdürlüğünün takibin durdurulması ve müflis şirketin gemileri üzerine konulan seferden men kararının kaldırılmasına ilişkin kararı, İİK. nun 193 ve 185/1.maddeleri hükümlerine aykırı olmakla, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147622