T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2015/31555

Borcun tamamı icra dairesine tehir-i icra kararı getirmek üzere teminat amaçlı olarak depo edilmesi halinde takip dosyasındaki hacizler kaldırılır.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/18632
Karar No: 2015/31555

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklının, genel haciz yoluyla başlattığı takipte, borçlunun, itirazın iptaline ilişkin kararı tehir-i icra talepli olarak temyizi üzerine, dosya borcunun teminat olarak depo edildiğini, icra müdürlüğü tarafından %19 faiz oranı üzerinden hesaplama yapılmasının ve hacizlerin kaldırılması isteminin reddedilmesinin doğru olmadığını ileri sürerek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmi bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

Somut olayda, alacaklı tarafından genel haciz yolu ile takibe başlandığı, borçlunun itirazı üzerine alacaklının açtığı itirazın iptali davasında Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 06.02.2014 tarih ve 2011/131 E.-2014/83 K.sayılı kararı ile 44.000,00 TL yönünden itirazın iptaline karar verildiği, alacaklının talebi ile 21.02.2014 tarihinde haciz işlemlerinin uygulandığı, daha sonra borçlu vekilinin alacak miktarını dosyaya depo ederek itirazın iptaline ilişkin kararı tehir-i icra talepli olarak temyiz ettiklerini bildirerek mehil vesikası verilmesini, ayrıca uygulanan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce hacizlerin kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun 36. maddesi gereğince teminat yatırılması sebebiyle icranın geri bırakılması yönünde karar getirmek üzere borçluya mühlet verilmesi, icra takibini olduğu yerde durdurur ise de, Dairemizce içtihat değişikliğine gidilerek borcun tamamı icra dairesine tehir-i icra kararı getirmek üzere teminat amaçlı olarak depo edilmesi halinde takip dosyasındaki hacizlerin kaldırılması ilkesi benimsenmiştir. O halde, mahkemece şikayetin hacizlerin kaldırılması talebi yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147635