T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2015/31669

İik'nun 361. maddesine uygun olarak iade için muhtıra tebliğ edilmeksizin doğrudan malvarlığı üzerine haciz uygulanması süresiz şikayete tabidir.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/29839
Karar No: 2015/31669

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 06/10/2015 tarih, 2015/12361 Esas - 2015/23382 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı H. Y. tarafından borçlu E.... Şti. hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun itirazı üzerine Pendik 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 09.06.2010 tarih, 2009/766 Esas 2010/346 Karar sayılı kararı ile imza itirazının kabulüne karar verildiği, anılan kararın kesinleştiği, borçlunun 22.05.2012 tarihli dilekçesi ile icra müdürlüğüne müracaat ederek kesinleşen ilam doğrultusunda dosyaya alacaklı olarak kaydedilerek, takip dosyasından çekilen paranın faizi ile birlikte hesaplanmasını, alacaklı adına kayıtlı malların haczini istediği, icra müdürlüğü tarafından talep kabul edilerek 25.05.2012 tarihinde yenileme emri düzenlendiği ve yenileme emrinde takip alacaklısı olan H. Y.  borçlu gösterilip, 28.05.2012 tarihinde yenileme emrinin tebliğ edildiği, talep üzerine H. Y.  hakkında haciz işlemleri gerçekleştirildiği, alacaklının 26.08.2014 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak 24.05.2012 tarihli borçlu tarafın talebinin kabulüne dair kararın kaldırılması ile malvarlığı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istediği, icra müdürlüğünce talebinin reddi üzerine, icranın iadesine ilişkin 28.08.2014 tarihli ve aynı konuya ilişkin diğer kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra mahkemesince imzaya itirazın kabulü kararı ile icra takibi durur (m. 170,III c.2). İtirazın kabulü kararının kesinleşmesi üzerine icra takibi iptal edilir. Borçlunun malları haczedilmiş ise, haciz kalkar; borçludan haczedilen para alacaklıya ödenmiş ise, icra dairesi, "ayrıca hükme hacet kalmaksızın" ödediği parayı alacaklıdan geri alır ve borçluya öder (m. 361), ( Baki Kuru İcra Ve İflas Hukuku El Kitabı S. 680).

Alacaklı hakkında haciz kararı verilebilmesi için İİK. nun 361.maddesine göre hesaplama yapılıp, iadesi gereken miktar belirlendikten sonra alacaklıya bu miktarı icra dosyasına iade etmesi için muhtıra tebliğ etmek ve muhtırada verilen sürenin dolmasının beklenmesi gerekir. Muhtıra tebliği üzerine alacaklının istenen miktara yönelik İİK. nun 16/1.maddesinde öngörülen yedi günlük sürede şikayet yoluna başvurabileceği tabidir.

Somut olayda alacaklı tarafa İİK'nun 361. maddesine göre muhtıra çıkarılmadan, yenileme emri tebliği ile alacaklı tarafın borçlu konumuna getirilerek ve doğrudan hakkında haciz kararı verilerek mallarına haciz konulduğu görülmektedir.

Buna göre alacaklıya İİK'nun 361. maddesine uygun olarak iade için muhtıra tebliğ edilmeksizin doğrudan malvarlığı üzerine haciz uygulanması, bir hakkın getirilmemesi ile ilgili olduğundan aynı Kanun'un 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olup, mahkemece, şikayetin kabulüne karar vermesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 06.10.2015 tarih ve 2015/12361 E.-2015/23382 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147624