T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2015/32424

Kıymet takdiri raporunun süresi -sürenin başladığı tarih

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/30332
Karar No: 2015/32424

MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekili ihalenin feshini istemiş, mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İİK.nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış olup, aynı Kanun'un 129/1. maddesine göre, artırma bedelinin taşınmaz için tahmin edilmiş olan kıymetin en az %50' sini bulması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması zorunlu kılınmıştır. Bu durumda satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK.nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.

Somut olayda alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan icra takibinde satışa konu 1 parsel 1 nolu bağımsız bölümün 13.10.2014 tarihli 1. artırmada 370.000.- TL bedelle ihale olunduğu görülmektedir. Taşınmazın tahmini değeri 735.000.- TL olup; bu bedelin %50' sine tekabül eden meblağ 367.500.- TL'dir. Öte yandan, şikayete konu taşınmaza ilişkin olarak 2.181.-TL gazete ilan gideri, 450.-TL kıymet takdiri ve 261.-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 2.892.-TL satış masrafı yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, ihale bedelinin, taşınmazın tahmini değerinin %50' sine satış masraflarının eklenmesiyle oluşan 370.392.-TL tutarındaki miktarı karşılamadığı açıktır.

Öte yandan İİK.nun 128/a maddesinin 2. fıkrası gereğince kesinleşen kıymet takdiri üzerinden iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.1992 günlü ve 1992/70-130 sayılı kararında "satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılacağı" kabul edilmiştir. Yine Hukuk Genel Kurulu'nun aynı kararında İİK. nun 128/a maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcının bilahare kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin fiilen yapıldığı tarih (keşif tarihi) olduğu açıkça vurgulanmıştır.

Somut olayda icra müdürlüğünce 18/07/2012 tarihinde kıymet takdiri yapıldığı, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesince yeniden keşfe gidildiği, ancak bilirkişilerin icra mahkemesine ibraz ettikleri raporda kıymet takdiri tarihi olarak icra müdürlüğünce tespit yapılan 18.07.2012 tarihinin esas alındığının açıkça belirtildiği, buna göre satışa esas olan kıymet takdirinin 18.07.2012 tarihli olduğunun kabulü gerektiği, satışın ise 13.10.2014 tarihinde yapıldığı, bu haliyle kıymet takdirinin yapıldığı tarih ile satış tarihi arasında iki yıldan fazla sürenin geçtiği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece İİK'nun 129/2. maddesine göre ihale bedelinin satış masraflarını karşılamadığı ve kıymet takdirinin yapıldığı tarih üzerinden iki yıldan fazla süre geçtiği gerekçeleriyle ihalenin re'sen feshine karar verilmesi gerekirken ; yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147730