T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2015/3746

İcra Müdürünün borçlunun anne ve babasına haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebini reddetme yetkisi yoktur.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/1628
Karar No: 2015/3746

MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklı, icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun annesine ve kardeşine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunmuş, sözkonusu istem icra müdürlüğünce "borçlu ile akrabaları arasında ticari ilişki olamayacağı" gerekçesiyle reddedilmiş, bu karar şikayete konu olmuştur.

İİK'nun 89. maddesinde düzenlenen "haciz ihbarnamesi" gönderilmesi alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken bir müessese olup, icra memurunun burada taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir.
O halde mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük işlemini kaldırması gerekirken, müdürlük işleminin doğru olduğundan bahisle reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147621