T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar No: 2015/9805

Belediyenin malvarlığı (banka hesapları...) üzerine haciz konulmadan önce mutlaka borca yeter mallarını on gün içinde bildirmesi için muhtıra tebliğ edilmeli

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/1355
Karar No: 2015/9805

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinin kısmen kesinleşmesinden, borçlu belediyenin banka hesapları üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin 6552 sayılı Yasa ile değişik 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesi uyarınca icra müdürlüğü tarafından borçlu belediyeden haczedilebilecek mal göstermesi istenmeden banka hesaplarına konulan haczin yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, borçlu belediyenin 17.10.2014 tarihli borca kısmi itiraz ve mal beyanı dilekçesinde haczedilebilir malları gösterdiği, haczi kabil malların bildirilmesinin istenmesinin yasada belirtilen işlemlerin gereksiz tekrarı olacağı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

6552 sayılı Yasanın 121 maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesine eklenen son fıkra uyarınca icra dairesince önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal göstermesinin istenmesi, on gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi halinde, alacak miktarını aşmayacak veya kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde haciz işlemlerinin yapılması gerekir. Buna göre borçlu belediyeye borca yeter mallarını on gün içinde bildirmesi için muhtıra tebliğ edilmeden doğrudan haciz işlemi yapılması anılan yasa hükmüne açıkça aykırılık teşkil eder.

Somut olayda, icra müdürlüğünce borçlu belediye 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesine uygun olarak, borca yetecek mal göstermesi için muhtıra tebliğ edilmediği ve doğrudan banka hesaplarına haciz konulduğu görülmektedir.

Bu durumda, 5393 sayılı Kanun'un 15/son maddesi uyarınca icra müdürlüğünce borçlu belediyeye haczedilebilecek malları bildirmesi için muhtıra gönderilmeden haciz yapılması usulsüz olup mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147614